Our Emblem

Shorinryu Lineage


 

Lineage
 
Peichio Takahara
(1683 - 1760)
Kusanku
 
 
"Tode" Sakagawa
(1722 - 1815)
 
Sokon "Bushi" Matsumura
(1796 - 1888)
 
Yasutsune "Ankoh" Itosu
(1830 - 1915)
 
Chojun Miyagi  -
(1888 - 1953)
Chotoku Kyan -
(1870 - 1945)
Choki Motobu -
(1871 - 1944)
Chosin Chibana
(1887 - 1969)
 
Eizo Shimabukuro
(1925 - 2017)

/

 
Terry Garrett
(1957 - )
 

 

 
Randy Garrett
(1962 - )